«Невесто мори убава»

 

Слова песни «Невесто мори убава»

Невесто мори убава,
що ходиш толкоз за вода

На тая чешма студена
со тия стомни шарени? (2 р.)

Невесто мори убава,
що ходиш толкоз за вода

Да не ти тежат стомните
или ти тежи герданот? (2 р.)

Ни ти ми тежат стомните
ни ти ми тежи герданот

А най ми тежи мерако
меракот ми е далеко. (2 р.)

Меракот ми е далеко
меракот ми е далеко

Во тая пуста Битола
со тие темни зандани. (2 р.)

 

Ссылки для использования